DPO-a-a-S @ 12secure-u

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment zijn sommige organisaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) oftewel een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. 

De FG/DPO is een onafhankelijk en deskundig persoon binnen de organisatie die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG met o.a. als taak informeren en adviseren over de omgang met persoonsgegevens. De functionaris mag een werknemer zijn of een extern ingehuurde kracht.

U en de klanten van uw organisatie beschikken over veel soorten gegevens. Deze gegevens dienen uiterst zorgvuldig te worden behandeld, het betreft veelal vertrouwelijke gegevens. Ongeautoriseerde toegang door derden en het verkeerd omgaan met de gegevens kan leiden tot problemen bij de klanten van …… en heeft daardoor direct invloed op de continuïteit van de klanten van ……

Ruwweg zal het plan van aanpak t.a.v. de ISO 27001 ingaan op de volgende stappen:

 1. Vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid;
 2. Inventarisatie van de scope en de processen;
 3. Uitvoeren van de risicoanalyse per dienst/systeem;
 4. Opstellen ontwerp van het beveiligingssysteem (ISMS);
 5. Invoeren van de maatregelen;
 6. Inrichten van de beveiligingsorganisatie;
 7. Opstellen verklaring van toepasselijkheid;
 8. Uitvoeren van audits om de stand van zaken in opzet, bestaan en werking vast te stellen;
 9. Laten uitvoeren van de certificering;
 10. Inventarisatie van de scope en de processen; Opstellen van procedures en maatregelen (op basis van ITIL);
 11. Uitreiken certificaat.

 Als rode draad bij stap 5, 6 en 7 gelden de hoofdnormen van NEN ISO 27002: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.     Beveiligingsbeleid;

2.     Organisatie van informatiebeveiliging;

3.     Beheer van middelen voor de informatievoorziening;

4.     Beveiligingseisen t.a.v. personeel;

5.     Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving;

6.     Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen;

7.     Toegangsbeveiliging;

8.     Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen;

9.     Beveiligingsincidenten;

10.  Continuïteitsbeheer; 

11.  Naleving wet- en regelgeving.

Door te voldoen aan de ISO27001 voldoet u ook grotendeels aan de AVG v.w.b. beveiliging. 

Personele inzet 12secure-u 

Op basis van de vraagstelling laten wij de werkzaamheden uitvoeren door een bevoegd medewerker van 12secure-u. Door hun ervaringsgebied kan hij/zij u hierbij optimaal van dienst zijn.

Alle gegevens zullen door 12secure-u en de bij haar werkzame personen met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. De in deze offerte voorgestelde medewerkers zijn gescreend en zullen desgewenst aanvullend een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Personele inzet overig Indien dit tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijkt, kunnen wij beschikken over gedetailleerde kennis op vrijwel alle ICT-aspecten. Er wordt alleen gebruik gemaakt van derde partijen na overleg met de opdrachtgever. 

Wij schatten in dat het MT van …… ongeveer 1 uur per maand beschikbaar moeten zijn voor afstemming en inrichting. Verder dient u bij aanvang van het project een contactpersoon voor de Data Protection Officer aan te stellen die beschikbaar zal zijn voor het afstemmen van de werkzaamheden. 

Kosten

Voor onze werkzaamheden berekenen wij een honorarium dat is gebaseerd op het ervarings- en deskundigheidsniveau van de betrokken consultants. De initiële inzet is op basis van 8 uur per maand. Deze ondersteuning bieden wij graag aan voor een fixed-price tarief van € 1.200,- per dag exclusief BTW.

De in rekening gebrachte tarieven zijn exclusief BTW, doch inclusief reis-, verblijfs-, kantoor- en ondersteuningskosten. Er zullen geen posten in rekening gebracht worden onder de noemer ‘overige kosten’ en soortgelijke –voor de opdrachtgever onduidelijke- kostenposten. 

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de scope moet worden uitgebreid, kan dit eventueel leiden tot meerwerk. Dit zal altijd eerst met de opdrachtgever worden afgestemd. Voorbeelden van het uitbreiden van de scope zijn het opstellen van een ISAE3402 of het aanwezig zijn bij de certificeringsdagen. Extra inzet vindt plaats tegen een uurtarief van € 125,- per uur exclusief BTW.

Opbellen
E-mail
Info